Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl, szkola-sp-dabrowka@oswiata.org.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

STYPENDIA SZKOLNE W GMINIE DĄBRÓWKA na rok szkolny 2017/ 2018

(Zam: 05.09.2017 r., godz. 06.20)
Wnioski o przyznanie stypendium na okres od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. wraz z opinią dyrektora szkoły oraz załącznikami potwierdzającymi dochód należy składać
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2017 r. w ZOS I PS- (Urząd Gminy-
pokój nr 15). Wszystkie potrzebne dokumenty znajdują się w zakładce STYPENDIA SZKOLNE W GMINIE DĄBRÓWKA
na rok szkolny 2017/ 2018 (nad kalendarzem wydarzeń)

INFORMACJA NA TEMAT POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM
DLA UCZNIÓWN ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY DĄBRÓWKA.

Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. Nr 281, poz. 2781) wprowadziła z dniem 1 stycznia 2005 r. nowe rodzaje pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: stypendium szkolne i zasiłek szkolny.

Druki wniosku o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego będą wydawane w:

• szkołach podstawowych i gimnazjach,
• Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola Samorządowego- (Urząd Gminy- pokój nr 15).

Wnioski o przyznanie stypendium na okres od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. wraz z opinią dyrektora szkoły oraz załącznikami potwierdzającymi dochód należy składać
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2017 r. w ZOS I PS- (Urząd Gminy-
pokój nr 15).


Pomoc materialna przysługuje:

1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych ( ... )- do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.


Uczniowi może być przyznana pomoc o charakterze socjalnym.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.


Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być w roku 2017 większa niż kwota 514 zł netto (zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z zmianami).

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

a) zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
b) bezrobotni- zaświadczenie z właściwego urzędu pracy,
c) rolnicy- kserokopia nakazów podatkowych – (dochód z 1ha przeliczeniowego w wysokości 288zł),
d) odcinek renty/ emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
e) zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o uzyskiwanej pomocy materialnej,
f) oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzonych przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp.),
g) stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł niż w pkt a- f miesiącu poprzedzających złożenie wniosku (według zasad określonych w ustawie o pomocy społecznej),
h) oświadczenie o braku innych dochodów.

Stypendium szkolne jest przyznawane uczniom na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym.

Stypendium może być udzielone uprawnionym w formie:

1) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, słowników, atlasów i innych wydawnictw służących edukacji, a także materiałów niezbędnych w procesie edukacji,
2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
a także realizowanych poza szkołą w szczególności: zajęcia z logopedą, nauka języków obcych, gimnastyka korekcyjna, zajęcia plastyczne i inne poszerzające wiedzę uczniów,
3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, ale tylko w stosunku do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, w szczególności na pokrycie kosztów:
a) zakwaterowania poza miejscem zamieszkania,
b) posiłków w stołówce szkolnej lub prowadzonej przez inny podmiot,
c) zakup podręczników szkolnych,
d) dojazdów do szkoły lub kolegium,
e) czesnego za naukę w szkole niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej,
a w przypadku szkół ponadgimnazjalnych lub kolegiów również bez uprawnień szkoły publicznej,
f) innych dodatków i opłat wymaganych obowiązkowo przez szkołę lub kolegium.
4) świadczenia pieniężnego, jeżeli udzielenie stypendium w formach wymienionych w pkt. 1- 3 nie jest możliwe lub nie jest celowe.
5) innej niż wymienione w pkt. 1- 4, jeżeli jej realizacja służy poszerzeniu wiedzy uczniów.


Zasiłek szkolny może być przyznany uprawnionemu znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny może ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadnionego przyznanie tego zasiłku.

Stypendium i zasiłki szkolne przyznawane są w oparciu o regulamin uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówka Uchwałą Nr XXV/171/2005 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.

UWAGA !!!
PRZYPOMINAMY, ŻE ODBIÓR PRZYZNANEGO STYPENDIUM NASTĄPI NA PODSTAWIE OTRZYMANEJ DECYZJI PO PRZEDŁOŻENIU FAKTUR LUB RACHUNKÓW (ORYGINAŁY).

Statystyka strony

Strona oglądana: 264 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 05.09.2017 r., godz. 06.20
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 05.09.2017 r., godz. 06.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.09.2017 r., godz. 06.39Stanisław WójcikEdycja strony
05.09.2017 r., godz. 06.21Stanisław WójcikEdycja strony
05.09.2017 r., godz. 06.20Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.