Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Koncepcja pracy szkoły

Wypracowana na spotkaniach klasowych w dniu 17.09.2015 r.
Koncepcja pracy szkoły opiera się na założeniach Misji i Wizji Szkoły zapisanych w Programie Wychowawczym Szkoły.

MISJA SZKOŁY:

„Szkoła przyjazna, bezpieczna, wolna od przemocy i agresji oraz nowoczesna dla uczniów, rodziców i nauczycieli.”

Wizja Szkoły:

Czerpiąc z wartości chrześcijańskich, twórczości i myśli Patrona Szkoły oraz dorobku współczesnej wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w szkole dąży się do:
• uformowania osobowości uczniów wrażliwych na potrzeby drugiego człowieka,
• ukształtowania postawy obywatelskiej i patriotycznej,
• wzbudzenia u uczniów potrzeby i odpowiedzialności za własny rozwój intelektualny, emocjonalny i duchowy.

Dnia 17 września w Szkole Podstawowej im. C. K. Norwida w Dąbrówce odbyły się zebrania klasowe rodziców z wychowawcami.
W trakcie spotkań, rodzice po zapoznaniu się z pomocą wychowawców z obowiązującym prawem wewnątrzszkolnym zgłosili swoje potrzeby do ogólnej koncepcji pracy szkoły. Znajdują one odzwierciedlenie w poniższym opracowaniu.
W Szkole Podstawowej im. C. K. Norwida - w trakcie realizacji treści edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych należy dążyć do:
• zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w trakcie zajęć dydaktycznych, zajęć pozalekcyjnych, przerw międzylekcyjnych, jak również w czasie oczekiwania uczniów na powrót do domu autokarem szkolnym,
• stworzenia warunków do rozwoju zainteresowań i talentów uczniów,
• wspomagania uczniów doświadczających różnego typu trudności,
• dbania o stałe podwyższanie standardów uczenia - ubogacenie bazy dydaktycznej - środków, form, pomocy,
• stwarzania możliwości poznawania innych kultur, religii oraz kształtowanie w związku z tym postawy tolerancji,
• kształtowania u uczniów właściwej hierarchii wartości uwzględniającej szacunek dla godności każdego człowieka,
• kształtowania u uczniów porządnych umiejętności społecznych jak np. umiejętności rozwijania sytuacji problemowych i konfliktowych (asertywność, kompromis, negocjacje),
• rozwijania wrażliwości na potrzeby społeczne - m. in. odpowiedzialności za mienie szkolne i inne „dobro wspólne”,
• rozbudzania wrażliwości na potrzeby innych – empatia,
• promowania zdrowego stylu życia- racjonalnego odżywiania, aktywności ruchowej oraz życia wolnego od nałogów i substancji psychoaktywnych,
• formowania osobowości ucznia z uwzględnieniem wartości chrześcijańskich.
Określone przez rodziców oczekiwania i sugestie znajdują odzwierciedlenie w Programie Wychowawczym Szkoły oraz Szkolnym Programie Profilaktyki.
Koncepcja pracy szkoły na formułę otwartą. Przewiduje się możliwość zmian, poszerzania kierunków działań, aby w pełni odpowiadała ona potrzebom uczniów, rodziców, środowiska szkolnego i lokalnego.

Dyrektor szkoły

Statystyka strony

Strona oglądana: 1727 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Praca zbiorowa, data: 17.09.2015 r., godz. 00.00
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 30.09.2015 r., godz. 08.37
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 30.09.2015 r., godz. 19.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.09.2015 r., godz. 19.27Stanisław WójcikEdycja strony
30.09.2015 r., godz. 08.37Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.