Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

INFORMACJA W SPRAWIE ORGANIZACJI ZDALNEGO NAUCZANIA OD DNIA 25.03.2020 r. Stan na dzień 24.03.2020 r.

INFORMACJA W SPRAWIE ORGANIZACJI ZDALNEGO NAUCZANIA
OD DNIA 25.03.2020 r. Stan na dzień 24.03.2020 r.

Od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. będą obowiązywały nowe przepisy określone w rozporządzeniu MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie nauczania zdalnego przy wykorzystaniu m.in. dziennika elektronicznego, platformy MEN epodreczniki.pl. Nauczyciele będą przekazywać bieżące informację dotyczące nauczania zdalnego za pomocą dziennika elektronicznego w zakładce „Zadania domowe” lub poprzez wiadomości. Ponieważ w każdej klasie są uczniowie z rodzin wielodzietnych gdzie jest jeden komputer lub są rodziny gdzie jeden komputer w domu jest wykorzystywany przez rodziców do pracy zdalnej przez większość dnia, zebranie całej klasy w jednym czasie o określonej godzinie wydaje się być niemożliwe. W praktyce uniemożliwia to prowadzenie lekcji online, w czasie rzeczywistym.
W nauczaniu może być wykorzystana, przy uzgodnieniu z uczniami i rodzicami, stosowana dotychczas komunikacja przy pomocy grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, komunikatorów oraz strony internetowej szkoły.
Nauczanie zdalne będzie realizowane wg następujących zasad:
Treści i materiały do wykonania przez uczniów w domu, będą zamieszczane przez nauczycieli zgodnie z tygodniowym planem lekcji danej klasy. Będzie to sprzyjało równomiernemu obciążeniu ucznia zajęciami w danym dniu i lepszemu wykorzystaniu możliwości psychofizycznych dziecka. Pozwoli to na przemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, zachowaniu równomiernego obciążenia ucznia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia oraz na zróżnicowanie zajęć w każdym dniu. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość i zrealizowania podstawy programowej oraz uwzględniają specyficzne potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów.
Klasy I-III.
Wychowawcy klas za pośrednictwem dziennika elektronicznego („Zadania domowe” lub poprzez wiadomości) będą przekazywać informację, jakie zagadnienia wynikające z planu nauczania powinno dziecko zrealizować w ramach nauczania w domu, najlepiej pod nadzorem rodziców. Informacja będzie na przykład dotyczyć tego, jakie fragmenty podręcznika lub strony ćwiczeń powinno dziecko wypełnić lub przeczytać pod nadzorem rodzica.
Klasy IV –VIII.
Nauczyciele poszczególnych przedmiotów za pośrednictwem dziennika elektronicznego („Zadania domowe” lub poprzez wiadomości) będą przekazywać informację, polecenia i zadania do wykonania przez uczniów w domu. Sposób wykonania poleceń, termin przesłania wykonanych prac oraz adres mailowy, na który należy przesłać wykonane prace, zadania, prezentacje, itp. będą ściśle określone przez nauczyciela przedmiotu.
Wychowawcy będą koordynować działania nauczycieli uczących w danej klasie oraz za pomocą dziennika elektronicznego przekazywać bieżące informację dotyczące nauczania na odległość.
Uczniowie są zobowiązani do regularnego zapoznawania się z treściami przesyłanymi przez nauczycieli i wychowawców poprzez dziennik elektroniczny („Zadania domowe” lub poprzez wiadomości) i systematycznego wykonywania zadań przesyłanych przez nauczycieli. Odebranie informacji jest jednoznaczne z potwierdzeniem obecności na lekcji i analogicznie brak odbioru informacji skutkuje wstawieniem nieobecności. Uczeń nie musi logować się i odbierać treści przesyłanymi przez nauczycieli w czasie rzeczywistym tzn. dokładnie w godzinach lekcji. Wystarczy, że odbierze wiadomości danego dnia.
Rodzice są proszeni o regularne przeglądanie informacji zamieszczonych przez nauczycieli w dzienniku elektronicznym. Prosimy rodziców o nadzór nad wykonywaniem powierzonych uczniom zadań i poleceń oraz o bieżącą współpracę z wychowawcą.
Na stronie internetowej szkoły, uruchomiona jest zakładka Nauczanie zdalne, w której są publikowane istotne informacje dotyczące nauczania na odległość prowadzonego w naszej szkole w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły.
Jednocześnie pracujemy nad szerszym wykorzystaniem platformy MEN epodreczniki.pl . Przy współpracy z MEN utworzone zostały konta dla uczniów i nauczycieli. Przepisy pozwalają na przetwarzanie danych uczniów i nauczycieli szkoły w celu utworzenia kont. Wychowawcy prześlą do uczniów loginy i hasła potrzebne do uzyskania dostępu do Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej https://epodreczniki.pl/. Wszystkie treści dostępne są przez przeglądarkę internetową i nie wymagają instalacji ani dodatkowego oprogramowania. Dodatkowo na platformie udostępniony jest moduł do śledzenia postępów w nauce dla zalogowanych użytkowników czyli wszystkich uczniów. Przyśpieszymy jednocześnie wdrożenie usługi Office 365 dla szkół.
Nowe rozporządzenie MEN zobowiązuje nauczycieli do monitorowania, sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia oraz oceniania postępów w nauce. Oceniane będą prace odsyłane przez ucznia adekwatnie do możliwości dziecka oraz bieżącej sytuacji. Stosowanie też będzie ocenianie kształtujące poprzez informację zwrotną do ucznia. Rodzice mogą uzyskać informację o postępach dziecka w nauce poprzez przeglądanie ocen w dzienniku elektronicznym lub poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem za pośrednictwem Librusa poprzez wiadomości. Przy ocenianiu zostaną zawsze podane kryteria, zakres materiału i czas wykonania zadania. Ponadto obowiązują dotychczasowe zasady oceniania. Nie wykonanie poleconych zadań skutkuje konsekwencjami określonymi w przedmiotowym systemie nauczania przez nauczyciela danego przedmiotu.
Zawieszenie zajęć spowodowane zagrożeniem epidemiologicznym, to trudny czas dla nas nauczycieli, uczniów oraz rodziców. Tym bardziej prosimy wszystkich o wyrozumiałość, współpracę oraz pozostawanie w wzajemnym kontakcie. Systematyczne sprawdzanie przez wszystkich wiadomości na e-dzienniku pozwoli nauczycielom wdrożyć pracę zdalną dla uczniów.
Dyrekcja szkoły

Statystyka strony

Strona oglądana: 1020 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 24.03.2020 r., godz. 14.40
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 24.03.2020 r., godz. 14.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.03.2020 r., godz. 14.40Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.