Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Informacja w sprawie zawieszenia zajęć stacjonarnych w klasach 4-8

Szanowni Państwo, drodzy uczniowie.
MEN zawiesza na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od poniedziałku, 26 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.
W okresie tym nauczanie prowadzimy w oparciu o dziennik elektroniczny Librus jako główny dokument rejestracji nauczania oraz źródło informacji i komunikacji między szkoła a uczniami i rodzicami. Zdalne nauczanie w szkole prowadzone jest w oparciu o pakiet Office 365 z aplikacją Teams do lekcji on-line.
Nauczanie zdalne będzie realizowane wg następujących zasad:
Treści i materiały do wykonania przez uczniów w domu, będą zamieszczane przez nauczycieli zgodnie z tygodniowym planem lekcji danej klasy w Librusie. Będzie to sprzyjało równomiernemu obciążeniu ucznia zajęciami w danym dniu i lepszemu wykorzystaniu możliwości psychofizycznych dziecka. Pozwoli to na przemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, zachowaniu równomiernego obciążenia ucznia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia oraz na zróżnicowanie zajęć w każdym dniu.
Rodzice są proszeni o regularne przeglądanie informacji zamieszczonych przez nauczycieli w dzienniku elektronicznym. Prosimy rodziców o nadzór nad wykonywaniem powierzonych uczniom zadań i poleceń oraz o bieżącą współpracę z wychowawcą.
Ustalono na terenie gminy Dąbrówka :
Lekcje on-line odbywają się w oparciu o tygodniowy plan lekcji z limitami:
Klasy 4-8 – 3 godziny lekcyjne dziennie.
Limity dotyczą nauki zdalnej online w wymiarze 30 min. jako jednostka lekcyjna.
Wszystkie przedmioty będą realizowane w ilości około 50% godzin tygodniowo lekcji on-line. Lekcje zdalne prowadzimy przy wykorzystaniu aplikacji Teams z pakietu Office 365. Link do lekcji zdalnej wklejony jest do Terminarza w dzienniku lekcyjnym. Aby dołączyć do lekcji zdalnej wystarczy kliknąć na ten link i zalogować się loginem i hasłem do Office 365. Zalecaną przeglądarką jest Google Chrome. Dla uczniów rekomendujemy w otwartym oknie MicrosoftTeams wybranie opcji „Zamiast tego użyj aplikacji sieciowej” – korzystamy wtedy z aplikacji sieciowej bez potrzeby jej zainstalowania na komputerze i wówczas jest również możliwość korzystania z pozostałych aplikacji Office 365. Nauczyciel inicjuje spotkanie, a uczniowie do niego dołączają. Niedopuszczalne jest rozpoczynanie lekcji przez uczniów. Lekcje online nie mogą być nagrywane ani w formie video ani w formie dźwiękowej. Obowiązuje ochrona wizerunku nauczyciela i uczniów.
Rodzice zobowiązani są do zapewnienia swoim dzieciom warunków pozwalających na nieskrępowane uczestnictwo dziecka w lekcji. Przy połączeniu rekomendujemy wyłączenie dźwięku i obrazu, tak aby dźwięki i obrazy domowe nie dezorganizowały zajęć. Prowadzący nauczyciel może decydować podczas lekcji o wykorzystaniu dźwięku i obrazu.
Dodatkowo, mając na uwadze uczniów, którzy nie mogą uczestniczyć w zdalnej lekcji, nauczyciele w Zadaniach domowych w Librusie umieszczą materiały do pracy własnej dla ucznia.
Potwierdzenie uczestnictwa ucznia w zajęciach odbywa się na podstawie uczestnictwa w lekcji on-line lub odebrania materiałów edukacyjnych do dnia poprzedzającego kolejne zajęcia do godziny 15.00. Usprawiedliwień należy dokonać u wychowawcy w terminie do tygodnia od dnia nieobecności. Nieobecności nieusprawiedliwione w przypadku ciągu nieobecności traktowane będą jako niespełnianie obowiązku szkolnego.
Lekcje online będą podawane z wyprzedzeniem na każdy tydzień, najpóźniej do czwartku poprzedzającego tygodnia. W najbliższym tygodniu plan zajęć online zostanie podany do poniedziałku.
Wszystkie prace domowe będą zadawane i odbierane są za pomocą modułu Zadania domowe w Librusie. W zdalnym nauczaniu realizowana jest podstawa programowa. Nauczyciel może dostosować plany realizacji do aktualnego sposobu nauczania.
Zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywają się online w wymiarze takim jak w nauczaniu stacjonarnym.
W ocenianiu uczniów w czasie pracy zdalnej poza zawartością merytoryczną uwzględniane będą: pilność, terminowość, jakość prac domowych, zaangażowanie i samodzielność oraz zdalną pomoc innym uczniom w nauce. Ponadto będzie prowadzone monitorowanie postępów uczniów oraz weryfikacja ich wiedzy i umiejętności w sposób wykluczający niesamodzielną pracę. Zostanie do tego wykorzystana m. in. aplikacja Forms z pakietu Office 365 lub inne preferowane przez nauczycieli, a gwarantujące samodzielną pracę. Wszystkie oceny wraz z opisem będą zamieszczone w dzienniku lekcyjnym. Konsultacji z nauczycielem uczeń może dokonać podczas zdalnych lekcji, poprzez dziennik elektroniczny lub w inny uzgodniony z nauczycielem przez dziennik elektroniczny sposób.
Zaleca się aktywność uczniów w dzienniku elektronicznym do godziny 19.00 w dni nauki.
Aktywność uczniów będzie badana poprzez uczestnictwo w lekcjach on-line i odbiorze materiałów w dzienniku elektronicznym.
Dla uczniów z rodzin wielodzietnych lub będących w trudnej sytuacji istnieje możliwość wypożyczenia ograniczonej ilości laptopów, bez Internetu. Dostęp do Internetu każdy wypożyczający laptop załatwia we własnym zakresie. Zgłoszenia prosimy kierować do wychowawców w terminie do poniedziałku do godziny 12.00. Wychowawca niezwłocznie przekazuje listę do wicedyrektora. Po weryfikacji zgłoszeń, informacja trafia do rodzica poprzez sekretariat. Odbiór sprzętu w sekretariacie szkoły od wtorku z zachowaniem reżimu sanitarnego dla strefy czerwonej.

Dyrekcja Szkoły

Statystyka strony

Strona oglądana: 954 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Dyrekcja Szkoły, data: 23.10.2020 r., godz. 12.00
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 23.10.2020 r., godz. 12.29
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 23.10.2020 r., godz. 14.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.10.2020 r., godz. 14.00Stanisław WójcikEdycja strony
23.10.2020 r., godz. 12.29Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.