Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Świetlica - informacje ogólne

1. Dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców/prawnych opiekunów, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, szkoła organizuje świetlicę.
2. Świetlica szkolna jest przeznaczona dla uczniów naszej szkoły.
3. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć szkoły.
4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie maksymalnie wynosi 25.
5. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji. Świetlica prowadzi pozalekcyjne formy pracy wychowawczo-opiekuńczej.
6. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji zarówno przed obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi jak i po nich do godziny 16.00.
7. Do zadań świetlicy należy:
a) Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej.
b) Zapewnienie bezpiecznych warunków, sprzyjających harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu uczniów oraz ukazywanie potrzeby dbania o własne zdrowie.
c) Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu.
d) Rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień i organizowanie zajęć w tym zakresie.
e) Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia.
f) Rozwijanie samodzielności i samorządności.
g) Współdziałanie z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem i psychologiem szkolnym w celu rozwijania wrażliwości i aktywności twórczej oraz wspomagania rozwoju osobowości ucznia w zakresie aktywności społecznej.
8. Pracownikami świetlicy są nauczyciele-wychowawcy.
9. Wychowawcy świetlicy są członkami rady pedagogicznej.
10. Szczegółowy zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela-wychowawcy świetlicy określa dyrektor szkoły.
11. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami, wychowawcami klas oraz pe-dagogiem i psychologiem szkolnym w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych.
12. Nauczyciele wychowawcy odpowiadają za:
a) Całokształt pracy wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej w świetlicy.
b) Opracowanie rocznego planu pracy świetlicy.
c) Prowadzenie dokumentacji świetlicy zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi, w szczególności gromadzenie w niej wyłącznie danych niezbędnych do realizacji celu przetwarzania, jak również ich zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem, nieu-zasadnioną modyfikacją, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, w stopniu odpowiednim do zadań związanych z przetwarzaniem danych, jak również wykorzystywanie tych danych wyłącznie do celów związanych z realizacją obowiązków służbowych.
d) Organizację samokształcenia pracowników świetlicy.
e) Współpracę z rodzicami dzieci zapisanych do świetlicy.
13. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do świetlicy składają WNIOSEK ZGŁOSZENIA zawierający dane dziecka i rodziców/prawnych opiekunów.
14. Kwalifikację i przyjmowanie uczniów do świetlicy szkolnej dokonuje komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły oraz wychowawcy świetlicy.
15. Od odmownej decyzji komisji rodzic może się odwołać do wójta. Decyzja wójta jest ostateczna.
16. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane są wpisane do UPOWAŻNIENIA.
17. WNIOSEK ZGŁOSZENIA powinien zawierać dokładny dzień i godzinę, o której dziecko samodzielnie może wyjść do domu.
18. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje wicedyrektor i dyrektor szkoły.
19. Szczegółowy zakres działania świetlicy określa Regulamin świetlicy szkolnej zaopiniowany przez radę rodziców oraz radę pedagogiczną i zatwierdzony przez dyrektora szkoły.

Statystyka strony

Strona oglądana: 2248 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Monika Dziążak, data: 29.08.2016 r., godz. 12.00
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 29.08.2015 r., godz. 16.26
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 30.08.2016 r., godz. 17.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.08.2016 r., godz. 17.44Stanisław WójcikEdycja strony
30.08.2015 r., godz. 11.29Stanisław WójcikEdycja strony
29.08.2015 r., godz. 16.26Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.