Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Kontrola zarządcza

.
ZARZĄDZENIE NR 1/2010
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. C. K. Norwida w Dąbrówce
z dnia 1 marca 2010 r.
w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej.Na podstawie art. 69. ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240.); art. 14, ust. 4 a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) oraz Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz. U. Ministra Finansów z 2009 r. Nr 15, poz. 84)

Zarządza się, co następuje:

§1.

Wprowadzam w Szkole Podstawowej im. C. K. Norwida w Dąbrówce zwanej dalej szkołą, System zarządzania jakością opracowany zgodnie ze standardami kontroli zarządczej uwzględniający wymagania państwa wobec szkół i placówek oświatowych z załącznika do rozp. MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego.

§2.

System zarządzania funkcjonuje w oparciu o standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych i przyjęte standardy przez dyrektora szkoły, uwzględniające specyfikę placówki oświatowej, stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia.
§3.

Kontrola zarządcza w szkole stanowi ogół działań dyrektora, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań statutowych szkoły w sposób zgodny i spójny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
§4.

Celem kontroli zarządczej w szkole jest zapewnienie:
1) zgodności działalności wszystkich podmiotów szkoły z przepisami prawa oraz wewnątrzszkolnymi regulaminami, instrukcjami i procedurami,
2) skuteczności działania,
3) wiarygodności sprawozdań,
4) ochrony zasobów szkolnych,
5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
6) efektywności przepływu informacji i komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
7) skuteczności zarządzania ryzykiem,
8) stosowania skutecznych mechanizmów kontroli,
9) bieżącego monitorowania i samooceny procesów kontroli zarządczej,
10) szybkiego reagowania w sytuacji pojawiających się zagrożeń, ryzyk i nieprawidłowości.

§5.

System zarządzania realizuje następujące działania:
1) opracowanie i wdrożenie wewnątrzszkolnych standardów i wskaźników kontroli zarządczej,
2) opracowanie niezbędnych procedur, regulaminów i innych mechanizmów kontroli zarządczej,
3) prowadzenie instruktażu i szkoleń z zakresu dokumentacji regulującej system kontroli zarządczej,
4) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
5) prowadzenie kontroli wewnętrznej wszystkich obszarów pracy szkoły,
6) prognozowanie zagrożeń i ryzyk oraz mechanizmów ich zapobiegania,
7) monitorowanie i ocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej,
8) składanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.
§6.

Zasady i sposoby realizacji oraz mechanizmy kontroli zarządczej regulują w szkole obowiązujące regulaminy, instrukcje, zarządzenia dyrektora i procedury, a także plany, sprawozdania i protokoły kontroli wewnętrznej. Wykaz dokumentów związanych z kontrolą zarządczą znajduje się w standardach kontroli opisanych w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§7.

Celem zarządzania ryzykiem i podejmowania skutecznych działań eliminujących ich wystąpienie oraz w celu eliminowania skutków ich wystąpienia wprowadzam Politykę Zarządzania Ryzykiem w Szkole Podstawowej im. C. K. Norwida w Dąbrówce, która stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

§8.

Zadania kontroli zarządczej realizują wszyscy nauczyciele i pracownicy, zatrudnieni w placówce, a za skuteczne, efektywne i adekwatne funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej odpowiedzialny jest dyrektor szkoły, który dokonuje samooceny szkoły zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Kontrolę zarządczą sprawuje się w odniesieniu do danego roku szkolnego kalendarzowego.


§9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Księdze zarządzeń i na tablicy ogłoszeń.Stanisław Wójcik
Dyrektor szkołyZałączniki do zarządzenia:

Standardy kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej im. C. K. Norwida w Dąbrówce - załącznik 1
Instrukcja dokonywania samooceny - załącznik 2
Polityka Zarządzania Ryzykiem w Szkole Podstawowej im. C. K. Norwida w Dąbrówce - załącznik nr 3

Statystyka strony

Strona oglądana: 3532 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Stanisław Wójcik, data: 01.03.2010 r., godz. 15.00
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 28.11.2010 r., godz. 15.04
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 11.04.2011 r., godz. 21.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.04.2011 r., godz. 21.24Stanisław WójcikEdycja strony
31.03.2011 r., godz. 22.04Stanisław WójcikEdycja strony
31.03.2011 r., godz. 21.59Stanisław WójcikEdycja strony
31.03.2011 r., godz. 21.51Stanisław WójcikEdycja strony
16.02.2011 r., godz. 17.43Stanisław WójcikEdycja strony
28.11.2010 r., godz. 15.04Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.